1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Duo Art en op alle met Duo Art aangegane overeenkomsten.

 1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 
1.3 Algemene Voorwaarden die de koper hanteert (eventueel gehanteerde algemene inkoop voorwaarden) zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Duo Art is ingestemd.
 
1.4 Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Duo Art in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 
1.6 Duo Art behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 
1.7 Door het plaatsen van een bestelling bij Duo Art aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld.
 
1.8 Duo Art is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
 
1.9 Duo Arts niet verplicht tot het verkopen van de op deze site getoonde producten. Het is mogelijk dat een product niet beschikbaar is.
 
 
2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 De beschikbaarheid van de kunstwerken op de site van Duo Art zijn ten alle tijden onder voorbehoud.
 
2.2 Een persoonlijke offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging, al dan niet per e-mail, aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres. Deze overeenkomst kan door Duo Art herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Duo Art de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.
 
2.4 Koper en Duo Art komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Duo Art gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
 
2.5 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Duo Art garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 


3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief 19% omzetbelasting (BTW) en exclusief bezorgkosten.

3.2 De Koper is de prijs verschuldigd die Duo Art in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Duo Art worden gecorrigeerd.
 
3.4 Bezorgkosten worden op de orderbevestiging weergegeven en zijn afhankelijk van het formaat en gewicht van de te bezorgen bestelling. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.
 
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Duo Art.
 
 
4. Betaling
4.1 Duo Art zal tot uitvoering van de overeenkomst overgaan na ontvangst van de aanbetaling, zoals die in de opdrachtbevestiging is weergegeven. Bij bestellingen via de internetsite via iDeal betaald worden.
 
4.2 Duo Art kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
 
4.3 In het geval dat door Duo Art een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 
4.4 Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 
4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Duo Art als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.
 
 
5. Levering en leveringstijd
5.1 In beginsel streeft Duo Art ernaar om bestellingen binnen 3 werk weken na ontvangst van de betaling af te leveren.
 
5.2 Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Duo Art kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de orderbevestiging en/of internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd of opgehaald gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.
 
5.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.


6. Herroepingsrecht en 'Niet tevreden, geld terug'-garantie
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Als blijkt dat de geleverde producten niet voldoen aan de in onze aanbiedingen genoemde specificaties, betalen wij op verzoek van de koper het volledige aankoopbedrag terug, mits de koper ons uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het door ons geleverde product per brief van de door hem geconstateerde gebreken in kennis stelt en het product binnen 3 dagen na deze melding in de originele verpakking voor onze rekening aan ons heeft geretourneerd.
 
6.2 Kopers kunnen de met ons gesloten overeenkomst gedurende een termijn van 7 dagen na levering zonder opgave van redenen per brief of E-mail ontbinden onder vermelding van het bestelnummer. Geleverde producten dient men in de originele verpakking aan ons retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van koper. Reeds aan ons betaalde bedragen zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door ons worden terugbetaald. Dit geldt niet voor producten die door ons of door ons ingeschakelde derden volgens de specificaties van koper zijn samengesteld of specifiek zijn besteld.

 
7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Duo Art is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 
 
8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Duo Art dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 
8.2 Alle schilderijen van Duo Art allen met de hand vervaardigd.Kleuren (het is onmogelijk de kleuren digitaal absoluut correct weer te geven), ontwerpen en formaten van geleverde doeken kunnen verschillen vertonen met de op de website getoonde foto’s en specificaties.
 
8.3 Duo Art is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Duo Art kan niet aansprakelijkheid gehouden worden voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 
8.4 Indien Duo Art, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 
8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd.
 
8.6 De Koper is gehouden Duo Art te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Duo Art zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
 
8.7 Het is mogelijk dat Duo Art op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Duo Art is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 

9. Privacy
De kopers persoonlijke gegevens, inclusief E-mail adres, worden niet verstrekt of verkocht aan derden. Het kan zijn dat we bovengenoemde gegevens gebruiken om de koper op de hoogte te stellen nieuws en festiviteiten omtrent Duo Art.
 

10. Overmacht
10.1 In geval van overmacht is Duo Art niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Winkelmand

0 schilderijen : € 0,00

Zoeken

Nieuwsbrief

algemene voorwaarden
design: Mark Entius
Nensor